HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ TOÀN CẦU CỦA PACE VÌ MỘT NỀN QUẢN TRỊ MỚI TẠI VIỆT NAM

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA HỌC VIỆN PACE

  • FranklinCovey Vietnam Tổ chức phát triển lãnh đạo và chuyển hóa tổ chức uy tín bậc nhất thế giới. 

  • Blanchard Vietnam Tổ chức dẫn đầu thế giới về phát triển lãnh đạo, nhất là về "Lãnh đạo Quyền biến"

  • Mindful Leadership Vietnam Tổ chức tiên phong trong lĩnh vực đào tạo về “mindfulness” và “mindful leadership” cho doanh nghiệp và cho xã hội

  • Balanced Scorecard Vietnam Tổ chức hàng đầu thế giới về hoạch định, triển khai chiến lược và xây dựng hệ thống quản lý theo BSC và KPI

  • PACE Consulting Company Tổ chức chuyên sâu về tư vấn “Tái tạo doanh nghiệp”, “Văn hóa doanh nghiệp”, “Hệ thống quản lý”, “Hệ thống KPI”...

  • PACE Books Company Biên soạn; Chọn lọc, biên dịch, xuất bản những cuốn sách quý của thế giới về quản trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Đồng hành cùng PACE